MENU
Aula_close Layer 1

Info om Heldagsklasserne

Heldagsklasserne – et godt sted at være, et godt sted at lære

Hvad er Heldagsklasserne?

Heldagsklasserne er en skole for 0. – 9. klasses elever, som har brug for et vidtgående specialpædagogisk skoletilbud. I dette tilbud indgår morgen- og eftermiddags-SFO for de yngste børn. Børnene kommer med forskellige udfordringer, der alle omhandler evne til hensigtsmæssig følelsesregulering.  Det kan fx dreje sig om en svær ADHD, adfærd indenfor autismespekteret, angst eller massive relations- og tilknytningsvanskeligheder. Som udgangspunkt er børnene normalt begavede. 

”Børn gør det rigtige – hvis de kan.” Ud fra den overbevisning arbejder vi med en anerkendende og helhedsorienteret tilgang til børnene. Klassestørrelsen ligger som regel mellem 5 – 7 elever, og der vil som udgangspunkt altid være to til tre personaler omkring klassen.

Arbejdet med børnene sker i tæt samarbejde med familien, PPR, Familieafdelingen og Familiehuset. Personalet modtager løbende ekstern supervision.

 

Visitering af elever

Den lokale folkeskole indstiller til Heldagsklasserne efter drøftelse med skoleafdelingens visitationsudvalg. 

 

Samarbejdet mellem familie og skole

Samarbejdet mellem familie og skole står på skolens værdier Fællesskab & Ansvar. Det betyder at familie og skole har et fælles ansvar for at sikre trivsel og læring. Kendetegnene for samarbejdet mellem familie og skole er:

  • Åbenhed: En åben og anerkendende dialog - også om det vi i første omgang måtte se forskelligt på.
  • Tillid: Et godt samarbejde bygger på tillid.  Vi har et fælles ansvar for gensidig respekt, rummelighed og loyalitet. I tillid opbygger og udvikler vi de bedst mulige rammer omkring børnenes hverdag med trivsel, faglige og personlige udvikling.

 

Det fælles fokus i vores samarbejde omkring børnene er:

  • At arbejde ud fra et helhedssyn på børnene
  • At arbejde hen imod det fælles mål, som er lavet ud fra konkrete informationer omkring, hvordan barnet klarer sig personligt, socialt og fagligt

 

Der afholdes årligt tværfagligt statusmøde, hvor alle som er omkring barnet og familien inviteres med.

Derudover er der forældresamtale, og en løbende dialog mellem familie og skole gennem Aula, telefonsamtaler og sms.

 

Samarbejde mellem familie, skole og eksterne samarbejdspartnere                                   

At have et barn med særlige udfordringer, er en særlig opgave som understøttes ved et udvidet samarbejde med sagsbehandlere, familievejledere, ergo og fysioterapeuter, sundhedsplejerske, psykologer og læringskonsulenter.